Em ạ, chẳng biết những ngày dài tháng nóng này kéo dài đến bao lâu nữa. Hết dịch bệnh rồi mà thiếu em, lòng anh vẫn hoang hoải. Trời thì nóng như...