Hà Nội hiện lên qua tháng năm trong ảnh của Hữu Bảo đúng như bản chất của sự biến chuyển trong một đô thị luôn vận động và thay đổi. Câu chuyện...