Có một từ của nhà Phật mà tôi rất tâm đắc, đó là từ “chuyển hóa”. Làm sao để chuyển hóa sân hận thành yêu thương, bao dung, từ bi, ngay cả cách...