Ký ức nhiều khi ngủ quên. Tới thời điểm nào đó, nó mới sống dậy, rõ ràng, và thường man mác buồn. Ký ức về mùa thu của tôi, có cả một mùa làm...