Anh bảo “Em như Xmen, quá nhạy cảm”. Tôi hỏi “Điều đó có phải là thứ đem lại hạnh phúc không?”. Anh nói “Tuỳ theo cách em nhìn”. Có rất nhiều...